REGULAMIN KONKURSU
„Twój moment z Prosecco?”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twój moment z Prosecco?” (zwany dalej „Konkursem”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 4. Organizatorem Konkursu jest Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901) przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000223067 (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
 5. Podmiotem fundującym Nagrody w Konkursie, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest Stock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-402) przy ul. Spółdzielczej 6 („Fundator”).
 6. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką Stock Prosecco Treviso, Stock Prosecco Rosé oraz Stock Prosecco Brut Nature, należących do Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-402), przy ul. Spółdzielczej 6.
 7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, na Stronie konkursowej.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.07.2022 o godz. 00:01 i kończy w dniu 30.07.2022 r. o godzinie 23.59. Okres trwania Konkursu dzieli się na 2 etapy:
 • od 11.07.2022, godz. 00:01 do 20.07.2022, godz. 23:59 (Etap I);
 • od 21.07.2022, godz. 00:01 do 30.07.2022, godz. 23:59 (Etap II).
 1. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników, którzy zakupili Produkt Promocyjny w dowolnym sklepie Carrefour, zachowali Dowód zakupu, odwiedzili Stronę konkursową, potwierdzili swoją pełnoletniość, wyrazili wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełnili wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie.
 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

 1. Strona konkursowa – strona internetowa, na której przeprowadzany jest Konkurs, znajdująca się pod adresem: prosecconapiknik.pl
 2. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora
  powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
 4. Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
 5. Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, tj.: nagroda wskazana w pkt IV ust. 1, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe opisane w pkt III ust. 4 Regulaminu.
 7. Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego wskazanego w pkt III ust. 4 Regulaminu przesyłana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej.
 8. Produkt Promocyjny – produkt marki Stock Prosecco Treviso o pojemności – 0,75 l, produkt marki Stock Prosecco Rosé o pojemności – 0,75 l oraz produkt marki Stock Prosecco Brut Nature o pojemności – 0,75 l, którego zakup w dowolnym sklepie Carrefour, w okresie i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, umożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez wskazania NIP nabywcy) stanowiące dowód zakupu Produktu Promocyjnego w sklepach sieci Carrefour, w okresie trwania Konkursu, tj. od 11.07.2022 do 30.07.2022. Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyłącznie Dowód zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Zakup Produktu Promocyjnego poza okresem wskazanym w zdaniu pierwszym oraz w innym sklepie, nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Dowód zakupu powinien być unikalny (niepowtarzalny) i czytelny.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
 3. być osobą fizyczną,
 4. ukończyć 18. rok życia,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie konkursowej,
 8. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia na Stronie konkursowej,
 9. zakupić, jako konsument w rozumieniu przepisów prawa, w dowolnym sklepie Carrefour, w okresie trwania Konkursu (tj. w okresie 11.07.2022 – 31.07.2022) produkt Stock Prosecco Treviso, Stock Prosecco Rosé lub Stock Prosecco Brut Nature („Produkt Promocyjny”) o pojemności 0,75 l  i zachować czytelny, unikalny Dowód zakupu potwierdzający powyższy zakup w tym terminie,
 10. wykonać Zadanie Konkursowe, opisane w ust. 4 poniżej, i przesłać stanowiącą wykonanie Zadania Konkursowego Odpowiedź wraz z Dowodem zakupu w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.
 11. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Stock Polska Sp. z o.o., jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 12. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zamieszczone na Stronie konkursowej Zadanie Konkursowe poprzez przesłanie zdjęcia stanowiącego odpowiedź na pytanie: „Twój moment z Prosecco?” oraz uwieczniającego Produkt Promocyjny (w sposób zapewniający widoczność etykiety Produktu Promocyjnego na przesłanym zdjęciu). Odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego („Odpowiedź”) udzielana jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej. Odpowiedź nie może zawierać żadnych zdjęć, rysunków, filmów czy linków do stron internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika lub wizerunki osób uwiecznionych na przesłanym zdjęciu. Zdjęcie przesłane za pomocą formularza zgłoszeniowego nie może być większe niż 10 MB.
 13. W celu skutecznego przesłania Odpowiedzi stanowiącej wykonanie Zadania Konkursowego, Uczestnik powinien ponadto:
 14. uzupełnić pozostałe pola formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
 15. wgrać zdjęcie unikalnego, czytelnego Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w okresie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
 16. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 17. Przesłane zgodnie z ust. 4 i 5 Odpowiedzi będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
 18. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Uczestnik może przesłać więcej niż jedną Odpowiedź w trakcie trwania Konkursu. W przypadku wysłania przez Uczestnika więcej niż jednej Odpowiedzi, do każdego przesyłanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik powinien załączyć inny (unikalny i niepowtarzalny) Dowód zakupu dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego w okresie trwania Konkursu, wskazanym w niniejszym Regulaminie. Powyższe oznacza, że przesłany już przez Uczestnika w ramach danego zgłoszenia konkursowego Dowód zakupu Produktu Promocyjnego, nie może zostać przesłany ponownie w procesie przesyłania kolejnego zgłoszenia konkursowego. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w ilości będącej wielokrotnością wymaganego minimum (tj. 2 i więcej Produktów Promocyjnych) udokumentowanego na jednym Dowodzie zakupu – w takim wypadku Uczestnik może wysłać tyle Odpowiedzi, ile Produktów Promocyjnych udokumentowanych jest na tym Dowodzie zakupu. Przykładowo: jeśli Uczestnik zakupił 2 (dwa) Produkty Promocyjne udokumentowane na jednym Dowodzie zakupu, może przesłać dwie Odpowiedzi w trakcie trwania Konkursu, załączając w formularzu zgłoszeniowym ten sam Dowód zakupu do każdej z Odpowiedzi.
 19. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:
 20. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 21. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
  z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
 22. nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Stock Polska Sp. z o.o.,
 23. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 24. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie
  w przypadku naruszenia ust. 8 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy, z podaniem przyczyny wykluczenia.
 25. NAGRODY
 26. W Konkursie do wygrania są następujące Nagrody:

10 x Nagroda – rower Donatella marki Plumbike z akcesoriami Stock Prosecco (dzwonek rowerowy, koszyk wiklinowy oraz pokrowiec na siodełko) o wartości 2 829,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) brutto każdy.

Nagrody wskazane powyżej będą przyznawane przez Komisję Konkursową w następującej liczbie za poszczególne etapy trwania Konkursu:

5 (pięć) Nagród za Etap I,

5 (pięć) Nagród za Etap II.

Przy przyznawaniu Nagrody za dany etap trwania Konkursu będą brane pod uwagę wyłącznie Odpowiedzi przesłanie w trakcie trwania danego etapu Konkursu.

 1. Uczestnik – niezależnie od liczby przesłanych Odpowiedzi – może wygrać co najwyżej jedną Nagrodę.
 2. Każda z Nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Fundator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość Nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od Nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Fundatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Odpowiedzi w danym etapie trwania Konkursu w terminie 7 dni od zakończenia danego etapu trwania Konkursu. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Odpowiedzi z Zadaniem Konkursowym, kreatywność i oryginalność.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika Konkursu adres e-mail w ciągu 2 dni od wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową. W wiadomości tej Organizator poprosi o podanie adresu do wysyłki Nagrody oraz potwierdzenie danych koniecznych do wydania Nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość e-mail zawierającą dane wskazane w ust. 5 powyżej.
 6. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejną najlepszą Odpowiedź, spośród pozostałych Odpowiedzi przesłanych w danym etapie trwania Konkursu. Procedura opisana w ust. 5 i 6 powyżej będzie miała zastosowanie do nowego Zwycięzcy, wybranego przez Komisję Konkursową. W przypadku niespełnienia warunków wydania Nagrody przez nowego Zwycięzcę, procedura opisana w niniejszym ustępie zostanie powtórzona. Postanowienia niniejszego ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Nagroda nie została odebrana przez Zwycięzcę stosownie do pkt V ust. 2 Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Fundatora.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu.
 10. WYDANIE NAGRÓD
 11. Nagroda zostanie wysłana pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z pkt IV ust. 6 w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
 12. Organizator podejmie dwie próby doręczenia Nagród do Zwycięzców. Przy braku odbioru Nagrody przy dwóch próbach doręczenia, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejną najlepszą Odpowiedź spośród pozostałych Odpowiedzi zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 7.
 13. Koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.
 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (dalej jako “Stock Polska” lub “my”). Stock Polska dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”).

Stock Polska będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. realizacji i organizacji Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i rozdania Nagród konkursowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższymi celami przez okres do zakończenia Konkursu;
 2. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;
 3. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody – w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy (jako podmiot fundujący Nagrody).

Masz prawo do żądania od Stock Polska:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 3. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
 4. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

Masz również prawo do:

 1. wniesienia do Stock Polska sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną na adres Stock Polska sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z dopiskiem „Dział Prawny”.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 1. kancelariom prawnym;
 2. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;

A także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Stock Polska:

 1. agencji reklamowej organizującej Konkurs: Testa Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901) przy Alei Księcia J. Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000223067.

Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

VII.  PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z pkt III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi, wraz z przedstawionym w niej wizerunkiem, przez Organizatora oraz Stock Polska sp. z o.o. na okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres 90 dni, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi.
 3. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi na Organizatora. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi na podmioty trzecie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Odpowiedzi stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi.
 6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi.
 7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Odpowiedzi.
 8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 10. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich i innych praw do nagrodzonych Odpowiedzi na Stock Polska Sp. z o.o.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@prosecconapiknik.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości: „Dotyczy Konkursu Twój moment z Prosecco?”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-maila zwrotnego w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem prosecconapiknik.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.